Det nya talet

Munhålan har betydelse för vårt tal och vår förmåga att tugga och svälja. Vi formar talljud med hjälp av tunga, läppar, tänder och gom. Vi bearbetar födan, blandar den med saliv i munnen och för med hjälp av tungan maten bakåt innan vi sväljer.

Hur vi talar och äter påverkas i olika stor utsträckning av operationer i munhålan. Efter en operation av en liten tumör, exempelvis på ena sidan av tungan, får patienten vanligen inga påtagliga besvär.

Ett stort ingrepp som exempelvis omfattar både tungrot och munbotten medför större svårigheter. Dock kan påfallande stora delar av tungan opereras bort utan att talet blir svårförståeligt. Människan har stor förmåga att kompensera för den uppkomna förändringen.

Svårigheterna att tugga och svälja upplevs ofta som mer besvärande. Detta beror, förutom på de rent anatomiska förändringarna i munhålan, främst på salivminskningen efter strålbehandlingen.

Det finns mycket man kan göra för att förbättra situationen. Flera yrkesgrupper med sina specialkunskaper kan hjälpa patienten.

En specialutbildad tandläkare (oralprotetiker) och en tandtekniker hjälper den patient som fått någon del av gommen, överkäken eller underkäken borttagen.

De skräddarsyr en protes som utformas så att den precis ersätter vad man tagit bort. Protesen görs i plast för att vara så lätt och bekväm som möjligt. Inprovningen sker successivt över en längre tid eftersom de anatomiska förhållandena ändras något medan läkningen efter operationen fortskrider.

Protesen som också har betydelse för talet utformas ofta i samråd med sjukhusets logoped. Logopeden som är specialist på talstörningar kan hjälpa patienten med talträning.

Träningen går ut på att uppmärksamma patienten på hur olika ljud formas och hur man nu på bästa sätt kan anpassa uttalet till munhålans förändrade förhållanden.

De allra flesta talar fullt förståeligt även om så mycket som 2/3 delar av tungan har tagits bort. Några upplever att det är svårt att tala i telefon även om det annars går bra att tala. De kan då få en texttelefon som hjälpmedel av logopeden. Det finns flera slag av texttelefoner, större stationära modeller och små portabla.

Efter operationen fortsätter kontakten med dietisten som ger råd om lämplig kost. När sonden tagits bort äter man den första tiden endast flytande föda. Därefter fortsätter man med puréer innan man kan återgå till mer fast föda.

Även under den här tiden kan patienten behöva extra tillförsel av näringstillskott för att undvika att gå ned i vikt. Genom dietistens försorg kan man få kosttillägget till reducerat pris på landstingsbidrag.