Mun- och Halscancerförbundet (MHCF) policy för skydd och hantering av person-uppgifter (GDPR)

Denna policy om skydd och hantering av personuppgifter beskriver hur Mun- och Halscancerförbundet samlar in, lagrar och använder information om enskilda personer som anmäler sig som medlem, närstående eller stödmedlem, skänker gåvor, prenumererar på vår medlemstidning, besöker vår webbplats eller på annat sätt kontaktar MHCF, där uppföljande hantering från MHCF krävs.

I dessa fall medger du att uppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna policy. Du bekräftar också att du är medveten om att vi vid olika tidpunkter kan komma att ändra, justera, lägga till eller ta bort och på annat sätt uppdatera denna policy. Vi informerar dig alltid om vår policy uppdateras via våra olika informationskanaler, så att du kan hålla dig informerad om gällande policy, vilka typer av uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Vår policy för skydd och hantering av personuppgifter finns på vår webbplats, samt på varje sida där personuppgifter begärs. I anslutning till sådana uppsamlingspunkter kan det i vissa fall finnas en närmare beskrivning av det ändamål för vilket personuppgiften ska användas.

Personuppgiftsansvarig

Mun- och Halscancerförbundet, Barks väg 14, 170 73 Solna, med organisationsnummer 802008–2296 är personuppgiftsansvarig för vårt register. Registret används både av riksorganisationen Mun- och Halscancerförbundet och av våra regionala föreningar. När det gäller medlems- och prenumerationsuppgifter sker behandlingen av både MHCF centralt och av de regionala föreningarna. De som har behörighet och tillgång till registret är personuppgiftsbiträden. Det kan förekomma att de regionala föreningarna har ett eget regionalt medlemsregister och i dessa fall är den regionala föreningen personuppgiftsansvarig för det.

Omfattning

För att hantera vårt åtagande till dig och för att ge dig korrekt information, så spara vi information rörande ditt medlemskap. När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter du lämnar använder vi för att kunna hantera beställda tjänster och produkter för egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations och  marknadsföringsändamål för uppföljning och utveckling av MHCF:s verksamhet.

MHCF säljer eller för inte dina kontaktuppgifter vidare. Detta kan dock ske för att fullfölja våra åtagande till dig, till exempel för att sända ut vår tidning, eller medlemsavi. I dessa och liknande fall förs dina kontaktuppgifter vidare, men då på ett säkert sätt till samarbetspart som förbundit sin hantering av detta via ett personuppgifts-biträdesavtal. Exempel på en sådan part kan vara ett tryckeri eller IT-leverantör.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; tillvarata MHCF:s rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

MHCF ansvarar för personuppgifter som hålls i våra egna system och på vår egen webbplats.

Delaktighet, förändringar och avregistrering

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade av MHCF. Kontakta oss skriftligen om du vill ha ett registerutdrag med dina uppgifter, om du vill korrigera uppgifter eller om du vill veta mer om behandling av personuppgifter i vårt register. har du rätt att, kostnadsfritt en gång per kalender år, erhålla sådant utdrag.

Förändringar i integritetspolicyn informerar MHCF om i våra olika informationskanaler. Om du inte godtar förändringarna är du välkommen att kontakta oss för avslut/spärr.

Vilka personuppgifter registrerar vi?

Medlemmar.
När du anmäler eller registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i MHCF:s medlemsregister. Personuppgifter vi registrerar är namn,
adressuppgifter, födelsedatum, telefonnummer, mobilnummer samt e-post.

Prenumeranter
När du anmäler att du vill prenumerera på vår tidning. Mun och Hals, samtycker du till att dina personuppgifter sparas av MHCF. Personuppgifter vi registrerar är namn,
adressuppgifter, telefonnummer, mobilnummer samt eventuellt e-postadress.

Hur använder vi personuppgifter?

Medlem.
MHCF använder personuppgifterna till kallelser, avisering av medlemsavgift, utskick och hantering av vår medlemstidning, samt annan information och utskick om det som rör MHCF:s verksamhet samt medlems-erbjudanden.

Prenumeranter
MHVF använder personuppgifterna för att administrera och skicka ut medlemstidningen Mun- och Hals som distribueras av tryckeriet.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträden (anställda vid MHCF, förtroendevalda personer samt styrelseledamöter i de regionala patientföreningarna) som använder registret har fått skriva under en blankett som fastställer att personuppgifter i registret inte för lämnas ut till tredje part. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt att de som har behörighet fortfarande arbetar med registret. Om inte, så stängs behörigheten för personuppgiftsbiträdet. I de fall där vi samarbetar med exempelvis tryckeri för distribution av utskick, har vi skrivet ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att uppgifterna endast får användas till att fullfölja uppdraget att sända ut utskicket och att de därefter ska raderas förstöras.

För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med
lösenord. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Lagringstid
Så länge aktivitet pågår, det vill säga att du exempelvis har ett aktivt medlemskap, eller prenumererar så håller MHCF dina personuppgifter uppdaterade. Efter eventuellt avslut eller inaktivitet i givande, behåller MHCF dina uppgifter max två år varefter samtliga uppgifter rensas. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi åläggs det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Radering av uppgifter
Du har rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register och då detta anmäls till oss på epost: info@mhcforbundet.se eller genom att ringa 08-655 83 10. MHCF genomför detta skyndsamt, med hänsyn tagen till huruvida vi behöver slutföra vissa åtgärder innan uppgifterna raderas, såsom eventuell slutfakturering, kreditering eller liknande. OBS! Om du begär radering av dina personuppgifter, så har vi ingen möjlighet att kontrollera att du blir kontaktad i framtiden om vi exempelvis köper in adresser för ett kampanjutskick. Om du istället väljer att låta dina personuppgifter finnas kvar i vårt register, men till MHCF begär att avstå all eventuell kommunikation från oss så kontrollerar vi alltid, innan kampanjutskick, mot vårt register och kan då se till att du inte får något utskick. Efter de ovan angivna två åren rensas dock uppgifterna under förutsättning att ingen aktivitet skett från din sida. Även i detta fall går det inte att förhindra att framtida köpta utskick kan komma att ske om vi exempelvis köper in adresser för en kampanj. Detta på grund av att dina uppgifter inte längre finns i vårt register att kontrollera mot. Vill du vara helt säker på att aldrig erhålla utskick i fall som detta, så måste du begära spärr för adresserad direktreklam. https://www.swedma.se/reklamsparr/

Denna spärrtjänst är en extern tjänst som tillhandahålls genom Swedma och ligger utanför MHCF:s kontroll. MHCF förbinder sig att alltid kontrollera köpta kampanjer mot detta spärregister, för att du inte ska erhålla utskick om du valt att spärra mot det. Spärren mot adresserad direktreklam spärrar då all form av adresserad direktreklam från alla företag och organisationer, inte enbart MHCF.

Användning av cookies

Genom att använda MHCF:s webbplats samtycker du till att Mun och Halscancerförbundet lagrar så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens
dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. MHCF använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.
Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För MHCF innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antalet besökare och vilka delar av vår
webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som
underlag för att förbättra vår webbplats. För att underlätta för dig att sprida information från MHCF:s webbplats i sociala nätverk, exempelvis Facebook, används så kallade plugin på webbplatsen. Dessa plugin kan lagra tredjepartskakor i din webbläsare.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningar i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller blockera dem. Om du beslutar dig för att blockera MHCF:s cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

MHCF använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google. Google genererar detaljerad statistik om en webbplatstrafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats.

För MHCF:s räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål.

Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omstadigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google. Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på ett sätt och för de ändamål som beskrivs ovan

Länkar till andra webbplatser

Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter gäller endast för MHCF och vår webbplats och inte för webbplatser som ägs av tredje part. Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vår målsättning är att dessa webbplatser ska hålla en hög standard. På grund av Internets speciella karaktär ansvarar vi dock inte för de standarder för skydd av personuppgifter som gäller för webbplatser vi har länkat till och vi kan inte heller ansvara för innehållet på några andra webbplatser än MHCF:s egen. Denna policy för skydd och hantering av personuppgifter är inte avsedd att gälla för några länkade webbplatser som inte är MHCF:s webbplats